Kallelse till årsmöte – huvudföreningen

IK Fyris logga

Kallelse till ordinarie årsmöte i IK Fyris Uppsala tisdagen den 27 februari 2024 kl 19

Lokal: Konferensrummet, Curlinghallen

Förslag till dagordning (i enlighet med § 23 i föreningens stadgar)

1. Öppnande av mötet

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av protokolljusterare och rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

8. Framläggande av resultat- och balansräkning för år 2023

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under år 2023

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2023

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12. Fastställande av medlemsavgifter

13. Fastställande av budget för år 2024

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter för år 2024

15. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till huvudstyrelse för år 2024

16. Val av klubbens ordförande för år 2024 (val på ett år)

17. Val av övriga medlemmar och suppleanter till huvudstyrelsen

18. Val av revisorer

19. Fastställande av antalet ledamöter i sektionsstyrelse för curling

20. Val av curlingsektionens styrelse för år 2024

21. Fastställande av antalet ledamöter i sektionsstyrelse för fotboll

22. Val av fotbollssektionens styrelse för år 2024

23. Fastställande av antalet ledamöter i sektionsstyrelse för triathlon

24. Val av triathlonsektionens styrelse för år 2024

25. Val av fyra ledamöter till Fyrisparks Bygdegårdsstyrelse

26. Val av fyra ledamöter till Fyrisparks Arrangemangsstyrelse

27. Beslut om nominering av tre ledamöter och en suppleant till styrelsen för verksamhetsåret 2024-25 i Curlingcompaniet i Uppsala AB (CCAB)

28. Val av föreningens ombud och suppleant till Bygdegårdsdistriktets årsstämma

29. Val av föreningens ombud till Uppsala Bingo

30. Val av ombud till specialistdistriktsförbunden för respektive sektion

31. Val av valberedning till årsmötet våren 2025

32. Behandling av eventuella inkomna motioner

33. Behandling av eventuella frågor från riks- eller distriktsorganisationer

34. Behandling av eventuella övriga frågor Se bilaga 1

35. Avslutande av mötet

Bilaga 1 till ordinarie årsmöte i IK Fyris Uppsala tisdagen den 27 februari 2024

Information angående utvecklingen gällande det mandat som den extra bolagsstämman den 25 juni 2018 gav IK Fyris Uppsalas huvudstyrelse att ingå optionsavtal gällande utveckling av den av föreningen ägda marken.